1. ข้อปฏิบัติของผู้ปกครอง

1.การรับ ส่งนักเรียนตามกำหนดเวลา คือ

* นักเรียนระดับอนุบาล ส่งก่อน 08.30 น. รับก่อน 16.30 น.

* นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป ส่งก่อน 07.30 น. รับก่อน 17.00 น.

หมายเหตุ ถ้านักเรียนหยุดเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโทรแจ้งทางโรงเรียนทุกครั้ง

2. ยินดีให้ความเคารพครูและสถานที่ ด้วยการแต่งกายสุภาพ ใช้คำพูดที่เหมาะสม มีสัมมาคารวะ และไม่สูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน

3. ยินดีปฏิบัติตามระเบียบงานทะเบียนของโรงเรียนว่าด้วยเรื่องการติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทุกประเภทผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น และเอกสารจะเสร็จสิ้นภายใน 3-7 วันทำการ

4. ท่านยินดีสละเวลาตรวจการบ้านและลงชื่อในสมุดบันทึกการบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ

5. ให้ความร่วมมือเข้มงวดเรื่องการแต่งกาย มารยาทและการพูดจาของนักเรียน

6.เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุตรหลานของท่านท่านยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ เช่นการปฏิบัติตามกฎจราจรภายในโรงเรียน, ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ, จอดรถในจุดที่อนุญาต, ขับรถด้วยความเร็วต่ำ,และไม่ขึ้นบนอาคารเรียนก่อนได้รับอนุญาต

*** โรงเรียนยินดีให้พบครูผู้สอนในเวลาก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์ในการเรียนของนักเรียนทุกคน

 

 

2. ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร

ทรงผมนักเรียนหญิง

1. ผมสั้นตัดตรงความยาวเสมอติ่งหูห้ามซอย

2. ผมยาวให้ถักเปีย หรือรวบผมมัดไว้ด้านหลัง ผูกโบสีตามระดับชั้นที่ทางโรงเรียนกำหนด

3. ห้ามใส่สารที่ทำให้ผมแข็ง ห้ามใส่น้ำมัน ห้ามโกรกหรือกัดสีผม ห้ามดัดผม

4. ห้ามต่อผมหรือใส่วิกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทรงผมนักเรียนชาย

นักเรียนทุกระดับไว้ผมรองทรงสูง ด้านหน้ายาวไม่เกิน5 เซนติเมตร

เครื่องแบบ

เครื่องแบบทุกชนิดใช้ตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น นักเรียนหญิงต้องสวมเสื้อบังทรงสีขาวตั้งแต่ ป.4 ขึ้นไป

รองเท้านักเรียนหญิง

1. รองเท้าหนังสีดำไม่มีลวดลายหุ้มปลายเท้า หุ้มส้น หัวมน มีสายรัดหนังสูงไม่เกิน 2 เซนติเมตร

2. รองเท้าพละใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนแบบสุภาพ ร้อยเชือก

รองเท้านักเรียนชาย

1. รองเท้าหนัง หรือผ้าใบ หุ้มส้นสีดำชนิดผูก ไม่มีลวดลาย

2. รองเท้าพละ ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีดำ หรือผ้าใบสีขาว

ถุงเท้านักเรียนชายหญิง

ถุงเท้าไนลอน สั้น สีขาวแบบเรียบ ห้ามใช้ถุงเท้าไนลอนชนิดบาง หรือผ้าลูกฟูกชนิดหนา สวมแล้วตลบปลายพับลงที่ข้อเท้า กว้างประมาณ 1.5 2 นิ้ว

กระเป๋าใส่หนังสือ

ใช้กระเป๋าตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น

เครื่องประดับ

ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเครื่องประดับใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ คือ

1. นาฬิกา ใช้นาฬิกาข้อมือแบบสุภาพ สายนาฬิกาต้องเป็นโลหะ หรือหนังสีดำ,น้ำตาล,ขาว ที่ไม่มีลวดลาย

2. สร้อยคอ ถ้าต้องการห้อยพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนนับถือ ให้ใช้สายสเตนเลสที่มีความยาวพอเหมาะที่จะไม่ออกมาข้างนอกเสื้อ

3. แว่นตาแบบสุภาพ คอนแทคเลนส์สีธรรมชาติเท่านั้น

4. นักเรียนหญิงสามารถใส่ต่างหูได้ข้างละ 1 อัน โดยต่างหูต้องเป็นแบบห่วงสีทองหรือสีเงินเท่านั้น

*** ห้ามนักเรียนนำ เครื่องเล่นเกมต่าง ๆ Talking Dictionaryเครื่องเล่นเพลงทุกชนิดและเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ ถ้าหากมีการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ และถือว่าเป็นความผิดของนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน***

 

 

*********************************************************************************************************

การติดต่อธุรการ-ทะเบียน

ระเบียบปฏิบัติเมื่อติดต่อกับแผนกทะเบียน

 • ขอรับใบคำร้องต่างๆได้ที่แผนกธุรการ
 • การกรอกข้อมูลต่างๆในใบคำร้อง จะต้องกรอกโดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนด้วยตัวบรรจง
 • แผนกทะเบียนเป็นผู้รับคำร้อง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อผู้อำนวยการและดำเนินการตามคำขอ ดังกล่าว
 • การขอรับเอกสารต่างๆดังแจ้ง ให้ติดต่อขอรับได้ภายหลังวันยื่นคำร้อง7 วัน( ไม่นับวันหยุดราชการ )
 • รูปถ่ายที่ใช้ติดต่อกับแผนกทะเบียนจะต้องเป็นรูปถ่ายสี 1 นิ้ว ครึ่ง( ไม่อัดภาพด้วยระบบโพลารอยด์) นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น และเขียนชื่อ- นามสกุลด้วยตัวบรรจงชัดเจนหลังรูปถ่ายทุกใบ
 • เมื่อมาติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารใดๆ นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบ ทุกครั้ง

การขอใบรับรองสถานภาพนักเรียน

 • ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
 • กรณีการขอใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ให้กรอกชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
 • ขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง7 วัน( ไม่นับวันหยุดราชการ )
 • การขอรับเอกสารต่างๆดังแจ้ง ให้ติดต่อขอรับได้ภายหลังวันยื่นคำร้อง7 วัน( ไม่นับวันหยุดราชการ )

 

การขอใบรับรองผลการเรียน

 • ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกทะเบียนโดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
 • ในกรณีที่นำแบบฟอร์มใบรับรองจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ให้กรอกเฉพาะข้อมูลในใบคำร้อง โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆ ลงในแบบฟอร์ม แผนกทะเบียนจะเป็นผู้จัดพิมพ์ให้ตามคำร้องที่แนบมาสามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง7 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) หรือตามระยะเวลาที่แผนกทะเบียนกำหนด ในกรณีเอกสารที่ต้องได้รับอนุมัติจากทางกระทรวงศึกษาธิการ

 

การลาออกจากการเป็นนักเรียน

 • ผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อแผนกทะเบียนด้วยตนเอง
 • ขอรับแบบคำร้องกรอกรายละเอียด เพื่อยื่นเสนอขออนุมัติจากท่านอาจารย์ใหญ่
 • เตรียมรูปถ่ายสี1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป ยื่นแผนกทะเบียนพร้อมกับใบคำร้อง
 • ติดต่อแผนกการเงินเพื่อตรวจสอบการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ขอลาออก
 • ผู้ปกครองนักเรียน หรือบิดา-มารดา ลงชื่อรับทราบการลาออก ในวันรับเอกสาร
 • สามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง7 วัน( ไม่นับวันหยุดราชการ )

หมายเหตุ

 • นักเรียนที่ประสงค์ขอลาออกปลายปีการศึกษา จะต้องแจ้งทางแผนกทะเบียนอย่างช้าภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีการศึกษานั้นๆถ้าท่านมิได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนด้วยการเขียนคำร้อง ยื่นต่อทางแผนกทะเบียนของโรงเรียนแต่อย่างใด ให้ถือว่าท่านนั้นมีความประสงค์จะศึกษาต่อในปีการศึกษาใหม่
 • หากมีการแจ้งการลาออกพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่
 • หากมีการแจ้งการลาออกพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่
 • ผู้ปกครองคนใดมีความประสงค์ที่จะพานักเรียนออกในภาคเรียนที่ 2 จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบภายในสิ้นเดือนกันยายน มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมของภาคเรียนที่ 2 ก่อนทางโรงเรียนจึงจะออกเอกสารสำคัญต่างๆ ให้

 

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

 • เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของครู อาจารย์ จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยพลการไม่ได้โดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนหากนักเรียนมีกิจธุระที่จำเป็นต้องออกนอกโรงเรียน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
 • ผู้ปกครองมาขอลาด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ห้องธุรการ เพื่อขอบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณ โรงเรียน
 • เมื่อนักเรียนได้รับบัตรอนุญาตแล้ว ขอให้นำบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียน หรือใบลาทำกิจกรรมภายนอกโรงเรียนมอบให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ป้อมหน้าประตู