โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
Search for:

การจัดการศึกษาระดับอนุบาล

การจัดการศึกษาระดับอนุบาล เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก มิใช่การสั่งให้พร้อมหรือเร่งให้พร้อมก่อนวัย แต่เป็นการพัฒนาเด็กตามศักยภาพอย่างเหมาะสมมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการศึกษาระดับอื่นๆทั้งนี้เพราะ เด็กวัยนี้เป็นช่วงแห่งพัฒนาการของอนาคต ซึ่งเป็นวัยที่สำคัญ ต่อการวางรากฐานชีวิต บุคลิกภาพ และการพัฒนาสมอง

 

ลักษณะการจัดการศึกษา

เป็นการจัดการศึกษาเพื่อดูแลและสร้างเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา โดยมุ่งเน้นไปที่

– พัฒนาการเด็ก หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ครูจัดขึ้นตรงตามระดับพัฒนาการตามวัยและครอบคลุม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ โดยองค์รวม (พัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา)

ใจเด็ก หมายถึง การเรียนการสอนที่ครูจัดขึ้น โดยคำนึงถึงความต้องการ ความสนใจตามวัย เพื่อให้เด็กมีความสุขและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้

อนาคตเด็ก หมายถึง การจัดการเรียนการสอน เพื่อ สร้างความพร้อมให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า มีความสามารถ?ปรับตัวเข้ากับสังคมและมีทักษะทางปัญญาตามวัย


การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องตระหนักในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ได้แก่

คุณพ่อ คุณแม่(Viewing Parents)ซึ่งถือเป็นครูคนแรกและเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกพ่อแม่เป็นบุคคลแรกที่ลูกรู้จักเป็นผู้ปลูกฝังความคิดและพัฒนาบุคลิกภาพตลอดจนศักยภาพทางสังคม

คุณครู(Feeling Teachers)เป็นแม่คนที่สองที่มีวิญญาณแห่งความเป็นครูให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กแต่มิใช่การตามใจเป็นความรักที่กระทำอย่างมีเหตุผลไม่มากและไม่น้อยเกินไป

ผู้บริหาร?(Friendly Administrators)เป็นกัลยาณมิตรที่มีความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนและเห็นความสำคัญต่อการวางรากฐานของชีวิตพร้อมจะสนับสนุนให้การจัดการศึกษาระดับอนุบาล มีคุณภาพสูงสุดต่อเด็ก?ฉะนั้นการจัดการศึกษาที่ดีสำหรับเด็กก็ควรที่จะเหมาะกับวัย และเป็นไปอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กสรรค์สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายนอกที่ร่มรื่น?สะอาดปลอดภัยรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่มี มุมการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือก ได้เล่นได้เรียนรู้ เพราะห้องที่เห็นว่า ห้องเล่น ของเด็กวัยนี้ก็คือ ห้องเรียนของพวกเขานั่นเอง

 

มุมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ

มุมบทบาทสมมติ?เช่น?มุมบ้าน-มุมครัว?มุมหมอ?มุมร้านค้า?เป็นต้น?อันมีอุปกรณ์และวัสดุ เช่น เสื้อผ้า เครื่องครัวถ้วยชาม ฯลฯ ที่เด็กจะได้เรียนรู้บทบาทสมมติของบุคคล?และหน้าที่รับผิดชอบ

มุมวิทยาศาสตร์ธรรมชาติช่วยให้เด็กๆจะได้ฝึกทักษะการสำรวจ?ค้นหาการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากความสนใจของเด็กเองวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมให้ เช่น อ่างปลา เครื่องชั่งตวงวัด แว่นขยาย วัสดุธรรมชาติ ฯลฯ

มุมศิลปะช่วยพัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อมือ?ตลอดจนสายตาและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้สร้างผลงานจากจินตนาการความรู้สึกนึกคิด ประกอบด้วยกิจกรรมการปั้น กิจกรรมสีน้ำ กิจกรรมสีเทียนกิจกรรมประดิษฐ์ที่เด็กๆ จะได้เรียน

มุมบล็อกช่วยให้เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องโครงสร้าง และมิติสัมพันธ์ ได้คิดสร้างสรรค์ สถาปัตยกรรมจำลองจากมือเล็ก ๆ ของเด็ก

มุมหนังสือช่วยให้เด็กจะได้ซึมซับถึงความสำคัญของการอ่านอันเป็นรากฐานของการเรียนรู้ ค้นคว้า และเกิดจินตนาการที่งดงามจากการอ่านนิทานหรือหนังสือ ที่พวกเขาสนใจ

การพัฒนาเด็กไม่ควรพรากการเล่นออกจากชีวิตของเขา เพราะ เด็กกับการเล่นเป็นของคู่กัน และเล่นคือการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ?สมเด็จย่า ท่านทรงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กด้วยการเล่น และการใช้กิจกรรมพัฒนาพระโอรส และพระธิดาทุกพระองค์ ดังนี้

คุณสุมาลัย ชุตินันท์พระพี่เลี้ยง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ได้กล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อพระชนมพรรษาประมาณ 2 ชันษาว่าตอน ทรงพระเยาว์จะอยู่ในที่ที่มีลูกกรงกั้น ทรงมีของเล่นเยอะมาก วันหนึ่งฉันคลานผ่านไป เป็นเวลาพักจะไม่มีคนเฝ้า เพราะสมเด็จพระชนนีไม่โปรด ท่านต้องการให้พักเพียงเงียบๆ หรือเล่นเงียบๆเพื่อให้พระองค์เล็กๆ ใช้พระสติปัญญาว่าจะทรงต่อหรือเล่นอย่างไรกับของเล่น เป็นเรื่องของการฝึกพระสติปัญญาให้เป็นคนฉลาด
และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ทรงกล่าวว่า พวกเราได้อยู่กลางแจ้งมาก ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ เวลานั้นอากาศวังสระปทุมยังบริสุทธิ์เพราะอยู่นอกเมือง เราจะใช้เวลาเล่นกัน เพราะแม่ถือว่าการเล่นเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็ก

การจัดการศึกษาระดับอนุบาลที่สัมฤทธิ์ผลคือ ภาพสะท้อนทัศนคติ ที่เกิดขึ้นในหัวใจของเด็กว่าโรงเรียน ของหนูน่าอยู่ หนูอบอุ่น ตั้งแต่ก้าวแรก หนูหายใจสะดวก อากาศบริสุทธิ์ มีที่ว่างให้หนูวิ่งเล่น ห้องเรียนของหนูน่าเรียนรู้ มีมุมการเรียนรู้ที่ท้าทายให้หนูคิดสร้างสรรค์ และหนูจะเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ ทั้งร่างกายที่แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ มีเพื่อน รักเพื่อน รักครู และหนูก็พร้อมที่จะอ่าน เขียน ด้วยกำลังใจ ที่ได้รับจาก คุณพ่อคุณแม่และคุณครูที่ใจดีครับ/ค่ะ

 

ระบบการเรียนสองภาษา

?

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาทั้งสองได้เป็นอย่างดี นักเรียนจะมีครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และครูไทยประจำชั้น คอยเอาใจใส่สอนวิชาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนจึงได้เรียนวิชาต่าง ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยวิชาที่นักเรียนจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษมีดังนี้ วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีวะ ฟิสิกส์)สังคม, คณิตศาสตร์, กลุ่มส.ป.ช., ศิลปะ และพลศึกษา มีภาษาเลือก คือ จีน จัดสอนให้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เรียนว่ายน้ำ มีทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียนจะศึกษาและเข้าใจเรื่องราว ความรู้ ยุคใหม่ แบบอย่างของโลกตะวันตก บนพื้นฐานความงดงามของวัฒนธรรมและประเพณีของไทย

 

โครงสร้างหลักสูตรสองภาษา (Bilingual ) ในแต่ละระดับชั้น

ชั้นอนุบาล 1อัตราส่วนการสอนระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยเท่ากับ 50 % : 50 %

เนื้อหา ที่เรียน ครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น จัดมุมต่าง =มุมบล็อก?มุมเครื่องเล่นสัมผัส มุมเกมการศึกษา?มุมศิลปะ?มุมหนังสือ?เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมตามความสนใจ และครูจะเป็นผู้สังเกตและ ให้การสนับสนุนจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องเป็นไปตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละ ระดับ โดยปรับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และปรับบทบาทของครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ชี้แนะ สนับสนุนและเอาใจใส่เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ ด้วยวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้โดย เรียนจากประสบการณ์จริง และกิจกรรมต่างๆที่เด็กได้สัมผัส ปฎิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ

ชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมปีที่ 1อัตราส่วน 85 % : 15 %

จากโครงสร้างหลักสูตรตามปกติในระบบสองภาษานั้น การจัดการเรียนการสอนจะเท่ากับ 50 : 50 ในรายวิชาหลัก ซึ่งในที่นี้หมายถึงวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, พลศึกษา, ศิลปะ และสปช. แต่เพื่อให้นักเรียนในระดับอนุบาล -ป.1ได้มีทักษะทางการฟังและการพูดมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงเพิ่มอัตราส่วนให้มากขึ้นกว่าเดิมคือ 85: 15 เพื่อให้ นักเรียนได้มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนระดับสูงต่อไป ถือเป็นบริการที่ทาง โรงเรียนจัดให้แก่นักเรียนโดยไม่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างใด

ชั้นประถมปีที่ 2อัตราส่วน 70: 30

ชั้นประถมปีที่ 3 ชั้นประถมปีที่ 6อัตราส่วน 50: 50

ในระดับประถมนี้ จะมีการแยกรายวิชาเรียนชัดเจนขึ้น การเรียนทั้ง 2 ภาษาในวิชาหลัก ( ที่กล่าวข้างต้น) จะคิดเป็น 50: 50 โดยประมาณทั้งนี้เพราะ นักเรียนจะต้องได้รับการปูพื้นฐานในวิชาภาษาไทยให้มากขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการสอบต่อไป ในขณะที่ชั้นประถมปีที่ 2 ยังคงมีอัตราส่วนที่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติเพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการปรับ ตัวกับการเรียนภาษาไทยได้ดีขึ้น

 

หลักสูตรการศึกษา

เป็นหลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถปรับใช้ได้กับการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในส่วนของการจัดการศึกษาปฐมวัย กำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการและเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้า เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สถานศึกษานำไปใช้จัดการเรียนรู้ในสถาน ศึกษานั้น กำหนดโครงสร้างที่เป็นสาระการเรียนรู้ จำนวนเวลาอย่างกว้างๆ มาตรฐานการเรียนรู้ที่แสดงคุณภาพผู้เรียนเมื่อเรียนจบ 12 ปี และเมื่อจบการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้นของสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม สถานศึกษาต้องนำโครงสร้างดังกล่าวนี้ไปจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา โดยคำนึงถึงสภาพปัญหา ความพร้อม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้สถานศึกษาต้องจัดทำรายวิชาในแต่ละกลุ่มให้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด
สถานศึกษาต้องจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง?8?กลุ่มในทุกชั้น ให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการของผู้เรียน โดยในช่วงการศึกษาภาคบังคับคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดหลักสูตรเป็นรายปี และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จัดเป็นหน่วยกิต ดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และปีที่ 4-6การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรที่จัดขึ้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ เน้นการบูรณาการอย่างสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม

 

เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
2. เด็กได้เรียนรู้ทั้งวิชาหลักเหมือนนักเรียนไทยทั่วไป และยังได้เรียนรู้เนื้อหาเดียวกัน แต่มากกว่าใน รายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ
3. เด็กเกิดวุฒิภาวะของการรับผิดชอบต่อตนเองสูงสุดจากแนวการสอนแบบอารยประเทศ โดยครูเจ้าของ ภาษาและครูชาวไทยที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
4. เยาวชนยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ควบคู่ไปกับความรอบรู้ด้านวิทยาการใหม่ๆ และมี โลกทัศน์ (World Vision)ที่กว้าง
5. ได้เยาวชนที่เป็นพลังของชาติ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้กว้างไกล มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ รักความสามัคคีและการทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะเป็นกำลังที่สำคัญใน การพัฒนาประเทศสืบต่อไป