โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
Search for:

1. ข้อปฏิบัติของผู้ปกครอง

1.การรับ ส่งนักเรียนตามกำหนดเวลา คือ

* นักเรียนระดับอนุบาล ส่งก่อน 08.30 น. รับก่อน 16.30 น.

* นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป ส่งก่อน 07.30 น. รับก่อน 17.00 น.

หมายเหตุ ถ้านักเรียนหยุดเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองโทรแจ้งทางโรงเรียนทุกครั้ง

2. ยินดีให้ความเคารพครูและสถานที่ ด้วยการแต่งกายสุภาพ ใช้คำพูดที่เหมาะสม มีสัมมาคารวะ และไม่สูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียน

3. ยินดีปฏิบัติตามระเบียบงานทะเบียนของโรงเรียนว่าด้วยเรื่องการติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทุกประเภทผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น และเอกสารจะเสร็จสิ้นภายใน 3-7 วันทำการ

4. ท่านยินดีสละเวลาตรวจการบ้านและลงชื่อในสมุดบันทึกการบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ

5. ให้ความร่วมมือเข้มงวดเรื่องการแต่งกาย มารยาทและการพูดจาของนักเรียน

6.เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุตรหลานของท่านท่านยินดีให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆ เช่นการปฏิบัติตามกฎจราจรภายในโรงเรียน, ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ, จอดรถในจุดที่อนุญาต, ขับรถด้วยความเร็วต่ำ,และไม่ขึ้นบนอาคารเรียนก่อนได้รับอนุญาต

*** โรงเรียนยินดีให้พบครูผู้สอนในเวลาก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์ในการเรียนของนักเรียนทุกคน

 

 

2. ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร

ทรงผมนักเรียนหญิง

1. ผมสั้นตัดตรงความยาวเสมอติ่งหูห้ามซอย

2. ผมยาวให้ถักเปียให้เรียบร้อย ผูกโบสีตามระดับชั้นที่ทางโรงเรียนกำหนด

3. ห้ามใส่สารที่ทำให้ผมแข็ง ห้ามใส่น้ำมัน ห้ามโกรกหรือกัดสีผม ห้ามดัดผม

4. ห้ามต่อผมหรือใส่วิกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทรงผมนักเรียนชาย

นักเรียนทุกระดับชั้นไว้ผมทรงนักเรียนรองทรงสูง ด้านหน้ายาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร

เครื่องแบบ

เครื่องแบบทุกชนิดใช้ตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น นักเรียนหญิงต้องสวมเสื้อบังทรงสีขาวตั้งแต่ ป.4 ขึ้นไป

รองเท้านักเรียนหญิง

1. รองเท้าหนังสีดำไม่มีลวดลายหุ้มปลายเท้า หุ้มส้น หัวมน มีสายรัดหนังสูงไม่เกิน 2 เซนติเมตร

2. รองเท้าพละใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวล้วนแบบสุภาพ ร้อยเชือก

รองเท้านักเรียนชาย

1. รองเท้าหนัง หรือผ้าใบ หุ้มส้นสีดำชนิดผูก ไม่มีลวดลาย

2. รองเท้าพละ ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีดำ หรือผ้าใบสีขาว

ถุงเท้านักเรียนชายหญิง

ถุงเท้าไนลอน สั้น สีขาวแบบเรียบ ห้ามใช้ถุงเท้าไนลอนชนิดบาง หรือผ้าลูกฟูกชนิดหนา สวมแล้วตลบปลายพับลงที่ข้อเท้า กว้างประมาณ 1.5 2 นิ้ว

กระเป๋าใส่หนังสือ

ใช้กระเป๋าตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น

เครื่องประดับ

ไม่อนุญาตให้นักเรียนสวมเครื่องประดับใด ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ คือ

1. นาฬิกา ใช้นาฬิกาข้อมือแบบสุภาพ สายนาฬิกาต้องเป็นโลหะ หรือหนังสีดำ,น้ำตาล,ขาว ที่ไม่มีลวดลาย

2. สร้อยคอ ถ้าต้องการห้อยพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนนับถือ ให้ใช้สายสเตนเลสที่มีความยาวพอเหมาะที่จะไม่ออกมาข้างนอกเสื้อ

3. แว่นตาแบบสุภาพ คอนแทคเลนส์สีธรรมชาติเท่านั้น

4. นักเรียนหญิงสามารถใส่ต่างหูได้ข้างละ 1 อัน โดยต่างหูต้องเป็นแบบห่วงสีทองหรือสีเงินเท่านั้น

*** ห้ามนักเรียนนำ เครื่องเล่นเกมต่าง ๆ Talking Dictionaryเครื่องเล่นเพลงทุกชนิดและเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ ถ้าหากมีการสูญหาย ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ และถือว่าเป็นความผิดของนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน***

 

 

*********************************************************************************************************

การติดต่อธุรการ-ทะเบียน

ระเบียบปฏิบัติเมื่อติดต่อกับแผนกทะเบียน

 • ขอรับใบคำร้องต่างๆได้ที่แผนกธุรการ
 • การกรอกข้อมูลต่างๆในใบคำร้อง จะต้องกรอกโดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนด้วยตัวบรรจง
 • แผนกทะเบียนเป็นผู้รับคำร้อง เพื่อนำเสนออนุมัติต่อผู้อำนวยการและดำเนินการตามคำขอ ดังกล่าว
 • การขอรับเอกสารต่างๆดังแจ้ง ให้ติดต่อขอรับได้ภายหลังวันยื่นคำร้อง7 วัน( ไม่นับวันหยุดราชการ )
 • รูปถ่ายที่ใช้ติดต่อกับแผนกทะเบียนจะต้องเป็นรูปถ่ายสี 1 นิ้ว ครึ่ง( ไม่อัดภาพด้วยระบบโพลารอยด์) นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น และเขียนชื่อ- นามสกุลด้วยตัวบรรจงชัดเจนหลังรูปถ่ายทุกใบ
 • เมื่อมาติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารใดๆ นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบ ทุกครั้ง

การขอใบรับรองสถานภาพนักเรียน

 • ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกทะเบียน โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
 • กรณีการขอใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษ (เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ) ให้กรอกชื่อนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
 • ขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง7 วัน( ไม่นับวันหยุดราชการ )
 • การขอรับเอกสารต่างๆดังแจ้ง ให้ติดต่อขอรับได้ภายหลังวันยื่นคำร้อง7 วัน( ไม่นับวันหยุดราชการ )

 

การขอใบรับรองผลการเรียน

 • ขอรับแบบคำร้องได้ที่แผนกทะเบียนโดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
 • ในกรณีที่นำแบบฟอร์มใบรับรองจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ให้กรอกเฉพาะข้อมูลในใบคำร้อง โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆ ลงในแบบฟอร์ม แผนกทะเบียนจะเป็นผู้จัดพิมพ์ให้ตามคำร้องที่แนบมาสามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง7 วัน (ไม่นับวันหยุดราชการ) หรือตามระยะเวลาที่แผนกทะเบียนกำหนด ในกรณีเอกสารที่ต้องได้รับอนุมัติจากทางกระทรวงศึกษาธิการ

 

การลาออกจากการเป็นนักเรียน

 • ผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อแผนกทะเบียนด้วยตนเอง
 • ขอรับแบบคำร้องกรอกรายละเอียด เพื่อยื่นเสนอขออนุมัติจากท่านอาจารย์ใหญ่
 • เตรียมรูปถ่ายสี1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป ยื่นแผนกทะเบียนพร้อมกับใบคำร้อง
 • ติดต่อแผนกการเงินเพื่อตรวจสอบการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ขอลาออก
 • ผู้ปกครองนักเรียน หรือบิดา-มารดา ลงชื่อรับทราบการลาออก ในวันรับเอกสาร
 • สามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้อง7 วัน( ไม่นับวันหยุดราชการ )

หมายเหตุ

 • นักเรียนที่ประสงค์ขอลาออกปลายปีการศึกษา จะต้องแจ้งทางแผนกทะเบียนอย่างช้าภายในวันที่ 30 เมษายน ของปีการศึกษานั้นๆถ้าท่านมิได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนด้วยการเขียนคำร้อง ยื่นต่อทางแผนกทะเบียนของโรงเรียนแต่อย่างใด ให้ถือว่าท่านนั้นมีความประสงค์จะศึกษาต่อในปีการศึกษาใหม่
 • หากมีการแจ้งการลาออกพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่
 • หากมีการแจ้งการลาออกพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาใหม่
 • ผู้ปกครองคนใดมีความประสงค์ที่จะพานักเรียนออกในภาคเรียนที่ 2 จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบภายในสิ้นเดือนกันยายน มิฉะนั้นท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมของภาคเรียนที่ 2 ก่อนทางโรงเรียนจึงจะออกเอกสารสำคัญต่างๆ ให้

 

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

 • เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วต้องอยู่ในความดูแลของครู อาจารย์ จะออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยพลการไม่ได้โดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงเวลาเลิกเรียนหากนักเรียนมีกิจธุระที่จำเป็นต้องออกนอกโรงเรียน ให้ปฏิบัติ ดังนี้
 • ผู้ปกครองมาขอลาด้วยตนเอง โดยติดต่อที่ห้องธุรการ เพื่อขอบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณ โรงเรียน
 • เมื่อนักเรียนได้รับบัตรอนุญาตแล้ว ขอให้นำบัตรอนุญาตออกนอกโรงเรียน หรือใบลาทำกิจกรรมภายนอกโรงเรียนมอบให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ป้อมหน้าประตู